کمک هزینه اشتغال و توانمندسازی

کمک هزینه اشتغال و توانمندسازی

براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در خانواده های زندانیان لازم است زمينه اشتغال این خانواده های در معرض آسیب را را فراهم کرد.
ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان که نان آور خود را برای مدتی در کنار خود ندارند از عوامل موثر و مهم پیشگیری از آسیب های آنان است.
ایجاد کارگاه های آموزش صنايع دستي برای خانواده زندانیان و تولید هنرها و صنایع دستی از قبیل ساخت گل های زینتی، گلدان، خیاطی، سفالگری و … می تواند وضعیت این خانواده ها را از بحران خارج کند. لذا کمک شما خیرین محترم در تامین هزینه های خرید مواد اولیه و ابزار کار این خانواده ها می تواند نجات بخش زندگی آنان باشد و زنان آبرومندی را که برای تامین هزینه های مسکن و معیشت خانواده خود تلاش می کنند امیدوار و جان دوباره بخشد.