تاثير ورزش در بهداشت رواني زندانيان

مطالعات كاربردي وباليني حكايت از اضطراب-بيقراري-تنش،افسردگي ونااميدي ودر نهايت كم طاقتي وپرخاشگري زندانيان دارد.زمانيكه انسان محدود مي شود كه در محيطي بسته بماند واز دستيابي او به اكثر اعمال دلخواه ممانعت بعمل مي آيد و قادر به دسترسي خواسته هاي خود نباشد،ناميدي وپس از مدتي درماندگي به او دست مي دهد.اين احساس درماندگي وخود را محق دانستن منجر به افسردگي هاي مكرر وكم خلقي زندانيان مي شود.
مفاهيم مقاله:
۱-زنداني:زنداني فردي است كه پس از ارتكاب جرم به حكم قانون مجرميت او محرز شده است و در حال تحمل كيفر خود در زندان مي باشد.
۲-ورزش:ورزش حركات بدني ظريف و خشن منظم و مشخصي است كه فرد از خود نشان مي دهد وسوي هدف معين و مشخصي مي باشد. در ورزش قوانين ومقررات مشخص ومدوني وجو.د داردكه رعايت آنها به ورزش صحيح و عدم رعايت آنها منجر به خطاي ورزشكار و نقص اصول حاكم بر آن ورزش مي شود.
تفاوت ورزش و تفريح اين است كه ورزش هدف كاملا مشخصي دارد،تابع مقررات و اصولمدون و از پيش تعيين شده و قواعد خاص خود مي باشد و مبحث رقابت و جلوتر افتادن در آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است در حاليكه تفريح باعث لذت-شادابي و يك جانبه گرا بودن مي باشد و به عبارتي بحث رقابت در آن مطرح نيست.
برخي از تاثيرات ورزش بر فرد عبارتند از:
۱-ورزش باعث روحيه همكاري-همدلي و اتحاد گروه مي شود.
۲-ورزش باعث تخليه نيروي بدني در مسير سازنده ي سلامتي مي شود.
۳-ورزش حس رقابت سالم و مقاومت را تقويت مي كند.
۴-ورزش انعطاف پذيري در احترام به ديگران را ايجاد مي كند.
۵-ورزش باعث رعايت نظم وتقويت روحيه ي اطاعت پذيري از قوانين مي شود.
۶-ورزش باعث نشاط وشادابي مي شود.
۷-ورزش سبب تعديل هيجانات سركش وسركوب شده مي شود.
۸-ورزش باعث احساس رضايت مندي مي شود.
دو ويزگي اختصاصي افسردگي عبارتند از :خلق ناشاد و فقدان علاقه و لذت(ساراسون۱۹۸۷)
از نظر زيستس افسردگي احتمالا نتيجه فقدان انتقال دهنده هاي عصبي شيميايي در نقاط بخصوص از مغز است.طبق نظريه ي مونو آميني،فقدان نور آدرنالين يا سروتونين باعث افسردگي مي شود.افسردگي ممكي است وابستهبه ناهنجاريهايي در بعضي ريتم هاي منظم كنشهاي زيستي از قبيل حرارت بدن و خواب باشد يعني آنان يك دوره ي كوتاه شده بين خواب رفتن و آغاز مرحله ي رم(دوره اوج فعاليت مغز طي خواب)دارند.
تحريك الكتريكي نواحي معيني در مغز(قسمتي از هيپوتالاموس)موجب عدم پرخاشگري مي شود.در اغلب جانداران از جمله انسان،نرها پرخاشگرتر از ماده ها هستند.مشاهده شده كه سطح كل سروتونين خون در نر مسلط بر يك گروه بعد از مسلط شدن بالا مي رود.عوامل ديگري كه بر پرخاشگري ارتباط داردو پايين بودن سطح گلوكز خون است. در كنار مسائل ذكر شده عواملي مانند ناكامي،افسردگي،اهانت،عملكرد بد رفتار،عدم توانايي در حل مشكل،موانع ومحدوديت هايمحيط و محدوديت هاي جسمي و اجتماعي عوامل ايجادي و تشديد كننده پرخاشگري هستند.پرخاشگري منجر به تخريب سازه هاي رفتاري مي شودو قدرت تصميم گيري را از بين مي برد.عمده حالات خطرناك و رفتارهايمجرمانه در زمان پرخاشگري روي مي دهد(كي نيا۱۳۷۴).
تاثير ورزش در كاهش افسردگي،اضطراب و پرخاشگري زندانيان
زندانيان به جهت محدوديت هايي كه زندان برايشان به وجود آورده است به تدريج دچار افسردگي مي شوند.ناتواني آنان در حل مشكلات خود و خانواده ،ناتواني آنان در رفع موانع موجود بر شدت افسردگي آنان مي افزايد.نگراني هاي مكرر آنانبراي حل مشكلات خود و خانواده خود و ناتواني در پيش بيني شرايط باعث ايجاد تشديد اضطراب آنان مي شود.افسردگي و اضطراب منجر به پايين آمدن آستانه تحمل و صبر آنها مي شود و اين موضوع باعث خشم و پرخاشگري آنها مي گردد.البته مطالب فوق به اين معني نيست كه تنها از زنداني شدن باعث ايجاد اين مسائل ومشكلات مي شود زيرا بسياري از زندانيان بدليل خشونت و حادثه اي كه در زمان پرخاشگري بوجود آورده اند زنداني شده اند و يا بسياري از بيماران مضطرب وافسرده مرتكب جرم مي شوند.
راههاي متعددي براي كاهش اضطراب،افسردگي و پرخاشگري وجود داردكه از اين جمله دارو درماني-رفتار درماني-گروه درماني-خانواده درماني و ….را مي توان نام برد.ورزش منجر به نشاط و شادابي،تحرك ،همكاري و همياري مي شود.باعث افزايش ميزان نور آدرنالين در سيستم انتقال دهنده هاي عصبي مي شود و افسردگي را مي تواند كاهش دهد.چون پرخاشگري ها به صورت الگوي رسانه اي هستند يعني مشاهده ي برنامه هاي پرخشگرايانه مي تواند يكي از علل ايجاد و تقويت پرخاشگري شود،بهتراست كه با كنترل برنامه ها و يا دادن الگوي معقول و آرام در شرايط مشابه به آرامش سازي منظم و كنترل اضطراب پرداخت(كاپلان۱۹۹۱).
از آنجاكه ورزش هاي گروهي نياز به اعتماد و همدلي دارند باعث مي شوند كه فرد خود را با رفتارها،مقررات و خواسته هاي گروه هماهنگ كند(كلارنس۱۹۸۴).
پيشنهادهاي كاربردي استفاده از ورزش براي زندانيان
۱-الزام مددجويان به انتخاب يك رشته ي ورزشي متناسب با استعداد علاقه و توانايي.
۲-استخدام مربيان تربيت بدني براي زندانها به نحوي كه حداقل هر پانصد مددجو تحت نظارت يك مربي باشد.
۳-ايجاد و گسترش مكانهاي ورزشي و باشگاه ها در زندان ها.
۴-ترغيب و تشويق مددجويان زندانها به فعاليتهاي ورزشي و ايجاد نوعي حس رقابت سالم و سازنده ميان آنها.
۵-تشويق مددجوياني كه در فعاليتهاي ورزش انفرادي يا گروهي موفقيت هايي به دست آورده اند.
۶-برگذاري مسابقات منظم-دوره اي و نامنظم براي ارزيابي فعاليت مددجويان.
۷-استفاده از دانش نظري و عملي روز در امر ورزش مددخويان.
۸-برگزاري همايش يا كنفراس دوره اي در خصوص فوايد ورزش براي زندانيان.
۹-استفاده ترجيهي از مربيان مددجو براي آموزش به خود آنان.
۱۰-بيمه ي مددجويان ورزشكار در زمان ورزش.
۱۱-ايجاد تسهيلات رفاهي-قضايي براي زندانيان ورزشكاري كه در ورزش مقام و موفقيت دارند.
۱۲-گسترش و ترغيب مددجويان به ورزش صبحگاهي.
۱۳-استفاده ي بهينه از ظرفيت هاي موجود در زندانيان بر اساس تستهاي سنجش.
۱۴-پخشمجلات-كتاب و پوسترهاي ورزشي ميان زندانيان.
۱۵-امكان اعطاي گواهي يا نشان به زندانيان ورزشكار.
۱۶-پخش فيلم هاي داستاني و سينايي ورزشي براي زندانيان.

*تحريك الكتريكي نواحي معيني در مغز (قسمتي از هيپوتالاموس)موجب عدم پرخاشگري مي شود.

*راههاي متعددي براي كاهش اضطراب،افسردگي وپرخاشگري وجود داردكه از اين جمله دارو درماني-رفتار درماني-گروه درماني-خانواده درماني و….را مي توان نام برد.

*تفاوت ورزش و تفريح اين است كه ورزش هدف كاملا مشخصي دارد،تابع مقررات و اصول مدون و از پيش تعيين شده و قواعد خاص خود مي باشد و مبحث رقابت و جلوتر افتادن در آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
اردشير مبرم
پ‍زوهشگر علوم اجتماعي