نقش فرهنگ در افزایش یا کاهش جرائم(انجمن حمایت زندانیان)

نقش فرهنگ در افزایش یا کاهش جرائم(انجمن حمایت زندانیان)

فرهنگ یک جامعه اساسی ترین بن مایه هویت و تشخیص آن جامعه بوده و اساسی ترین نقش را در نحوه حیات جامعه و چگونگی رشد و پرورش افراد بازی می کند مردم شناسان و جامعه شناسان فرهنگ را در معنای کلی به تمام داشته هاو ساخته های یک جامعه اعم از مادی و غیرمادی تعریف نموده اند.
در این معنا تمامی علوم، هنرها، تکنولوژی، امکانات مادی و دستاوردهای معنوی جامعه جزء فرهنگ محسوب می گردد. به عبارت ساده تر فرهنگ همه چیز جامعه است. به نوعی می توان گفت فرهنگ، شخصیت جامعه است و بر تمامی شئون و ابعاد زندگی اجتماعی و شخصی افراد تأثیر می گذارد.
طبیعی است که با این زاویه دید، وقوع جرم، کاهش و افزایش آن و حتی فراتر از آن، تعریف و بازشناخت جرم نیز بستگی به فرهنگ جامعه و گروههای اجتماعی دارد.
چه عناصر فرهنگی ممکن است سبب پیدایش جرم و آسیب های اجتماعی گردند؟
از یک طرف احتمال دارد عناصر بیگانه فرهنگ که از جوامع دیگر وارد نظام ارزشی و فرهنگی گشته و باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی گردند. از طرف دیگر وجود خرده فرهنگ ای کجرو در داخل خود جامعه می تواند منجر به بروز جرم و انحرافات اجتماعی گردد هرچند که در بسیاری از موارد، بی توجهی جامعه به این خرده فرهنگها است که باعث پیدایش برساخت اجتماعی انحراف نسبت به این خرده فرهنگ ها می گردد. به عنوان مثال، نابرابری شرایط طراحی شهری و امکانات و خدمات دولتی، رفاهی، تفریحی و بهداشتی نواحی حاشیه ای شهرها می تواند سبب پیدایش برساخت اجتماعی انحراف در این نقاط شود، به عبارت دیگر توجه به اقدامات فرهنگی با موازات برقراری عدالت شهری در این نواحی گام بسیار مهمی جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی خواهد بود.
چه عناصر فرهنگی می تواند سبب پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی گردند؟
عناصر متجانس و درونی فرهنگی که با ذات و هویت جامعه همخوانی دارند سبب ترمیم همبستگی های اجتماعی و ایجاد پیوند میان افراد جامعه می گردند، تحقیقات مختلف نقش سبک زندگی اسلامی ایرانی در افزایش احساس امنیت، کاهش ترس از جرم و اساساً تأثیر آن را بر کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی تأیید نموده اند، از سوی دیگر، اگر پیشگیری از جرم به صورت یک عنصر ثابت فرهنگی و یک الگوی رفتاری سازمانها و افراد درآید و اصطلاحاً به یک نهاد فرهنگی تبدیل شود، نقش بسیار مؤثری در کاهش جرائم خواهد داشت.